Rok chemie na Facebooku

Výtvarná soutěž — 10 let Stockholmské úmluvy

Vyhlášení soutěže

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Národním centrem pro perzistentní organické polutanty při Masarykově univerzitě v Brně vyhlašují u příležitosti 10. výročí podpisu Stockholmské úmluvy výtvarnou soutěž pro všechny výtvarníky ve věku 5–20 let v době konání národního kola soutěže. Tématem soutěže je Stockholmská úmluva. Téma můžete zpracovat na papír jako obrázek, jako fotografii anebo v krátkém filmu či videu (délka 1–3 minuty). Na vítěze národního kola čeká řada hodnotných věcných cen a zajímavých zážitků.

Uzávěrka soutěže je 1. prosince 2011 a vítězné práce z národního kola budou poslány do celosvětového kola. V případě ocenění v globálním kole (první tři v kategorii) budou díla vystavena na krátkodobé výstavě během Světového summitu pro udržitelný rozvoj v Riu de Janeiro (Brazílie) v 4–6.června 2012 anebo použita na propagační předměty a tiskoviny související se Stockholmskou úmluvou. Více informací k soutěži v českém jazyce najdete na www.rokchemie.cz v sekci soutěže a na www.recetox.muni.cz, další podrobnosti v anglickém originále jsou k dispozici na www.pops.int

Pravidla soutěže pro národní kolo – ČR

 • Soutěž se vyhlašuje na jedno téma, jsou 3 formy zpracování (obraz (D), fotografie (F) a krátký film/video (V)). každá forma zpracování bude hodnocena zvlášť ve třech věkových kategoriích
 • Soutěže se může zúčastnit kdokoliv v České republice, kdo splní podmínky soutěže (věk, téma, formální podmínky zpracování a předání děl)
 • Účastí v soutěži účastník souhlasí a potvrzuje, že dílo podané do soutěže neporušuje práva a zákony, včetně autorského práva, značky, práva na soukromí, reklamy nebo duševního vlastnictví fyzických nebo právnických osob a že žádná třetí osoba k němu nemá jakékoliv právo, oprávnění, podíl nebo úrok na díle. Dílo přihlášené do soutěže nesmí obsahovat obscénní, nactiutrhačný, hanlivý, znevažující, výhružný, obtěžující, násilnický, nenávistný, pobuřující nebo jinak nepřijatelný, nepřípustný či jinak nevhodný obsah, který by porušoval platné zákony a práva včetně těch týkajících se soukromí a práv fyzických nebo právnických osob.
 • Dílo přihlášené do soutěže nesmí porušovat pravidla na název, značku, vlastnictví a jiná práva jakékoliv povahy, co se týče materiálu vytvořeném nebo vztahujícím se k aktivitám sekretariátu Stockholmské úmluvy (SSC), jež patří Sekretariátu. Účastník smí použít pouze název Stockholmské úmluvy, logo a emblém v souvislosti s činností/činnostmi této soutěže a pouze na základě předchozího písemného souhlasu SSC anebo souhlasu uděleného SSC v souvislosti s jeho činností. V žádném případě nesmí být název Stockholmské úmluvy, logo, značka nebo jakákoliv související zkratka použita ke komerčním účelům.
 • Přesná identifikace prací dle stanovených podmínek (viz dále) je nezbytná.
 • Počet zasílaných děl jedné organizace není omezen.
 • Každý autor může přihlásit do soutěže jen jednu soutěžní práci v každé formě (tj. maximálně pro jednoho autora lze přihlásit 1x obraz, 1x fotografii a 1x video).
 • Kolektivní práce (2-4 autoři) jsou přijímány pouze v kategorii krátký film/video (V). V kategorii obrázek (D) a fotografie (F) se přijímají pouze práce jednoho autora.
 • Do soutěže v kategorii D (obrázek) jsou přijímány pouze originály děl, kopie nebo xeroxy nejsou přípustné. Díla nepaspartujte, práce fixujte.
 • Byl stanoven jednotný formát obrázků v kategorii D1 (5–10 let) je A3 (297x420 mm), pro kategorie D2 a D3 lze využít formáty A4–A1 (210 x 297 mm až 594 x 841 mm).
 • Každá práce v kategorii D (obrázek) musí být na zadní straně opatřena nalepeným a čitelně vyplněným registračním formulářem viz níže. Popisky na formuláři musí být napsány ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU, práce nesplňující tyto podmínky budou vyřazeny.
 • Práce v kategorii fotografie (F) bude předána pořadateli soutěže elektronicky ve formátu .JPEG/jpeg společně s vyplněným formulářem k identifikaci díla a autora.
 • • Práce v kategorii video/krátký film (V) bude předána pořadateli soutěže poštou na DVD, formáty jsou uvedeny v technické specifikaci. Dílo musí na DVD nosiči obsahovat vyplněný formulář k identifikaci díla a autora(autorů).
 • Před zahájením tvorby díla se doporučuje porada s příslušnými vyučujícími (výtvarná výchova a chemie). Jsou možné i konzultace s pracovníky Národního centra pro perzistentní organické polutanty (viz termínový kalendář soutěže) a doporučuje se využít i informačních materiálů poskytnutých k soutěži.
 • Díla musejí být pořadateli doručena do data uzávěrky soutěže – tj. 1.prosince 2011 18h na níže uvedenou kontaktní adresu pořadatele či e-mail (viz technická specifikace).
 • Porotou je při hodnocení soutěžních děl přihlíženo k dodržování stanoveného tématu a dalších technických podmínek zpracování díla a její rozhodnutí je konečné.
 • Výsledky národního kola soutěže budou známy nejpozději 8.prosince 2011, budou vyvěšeny na internetu a pořadatel bude neprodleně kontaktovat výherce.
 • Na vítěze národního kola čeká řada hodnotných věcných cen a zajímavých zážitků.
 • Zaslaná díla do soutěže se autorům nevracejí.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití zaslaných prací pro nekomerční účely – propagaci Stockholmské úmluvy a aktivit České republiky a v České republice, nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku.

Podrobné propozice soutěže

Téma soutěže

V květnu 2001 byla podepsána globální smlouva k ochraně životního prostředí a zdraví před účinky perzistentních organických polutantů – Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech. Tématem soutěže je Stockholmská úmluva samotná – například – perzistentní organické polutanty a jak ovlivňují nás, přírodu a náš život. Zjistěte, jak nám Stockholmská úmluva pomáhá a najděte a výtvarně zpracujte úspěchy anebo úkoly, které během deseti let vyřešila nebo pomáhá vyřešit Stockholmská úmluva. Jak byste úmluvu srozumitelně přiblížili ostatním?

Věkové kategorie

Kategorie 1 – Autoři a autorky od 5 do 10 let věku v době uzávěrky soutěže.

Kategorie 2 – Autor nebo autorka ve věku 10-15 let věku v době uzávěrky soutěže.

Kategorie 3 – Autor nebo autorka práce musí být starší než 15 let a mladší 20 let v době uzávěrky soutěže.

Formy zpracování

Do soutěže lze zasílat díla vytvořená ve třech formálních kategoriích – Obrázek (D), Fotografie (F) a krátký film/video (V). Podrobnosti k jednotlivé formě zpracování naleznete v technických požadavcích (viz níže).

Hodnocení prací a odměny

Došlé práce budou v národním kole vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Národního centra pro perzistentní organické polutanty a přizvaných výtvarníků. Komise vybere 5 nejlepších prací v každé výtvarné formě i věkové kategorii. Tři oceněné práce v každé věkové kategorii a výtvarné formě budou poslány do globální soutěže (maximálně 27 prací za Českou republiku).

Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií v technických podkladech a pravidlech soutěže, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné.

Autoři oceněných prací budou o výběru informováni e-mailem do 7. prosince 2011, informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách soutěže www.recetox.muni.cz a na www.rokchemie.cz. Autoři oceněných děl budou odměněni věcnými cenami, které věnuje Ministerstvo životního prostředí a jeho partneři. Slavnostní vyhlášení výsledků národního kola se uskuteční 14. prosince 2011 v Praze.

Využití soutěžních děl

Z děl došlých do národního kola bude uspořádána krátkodobá zimní výstava v prostorách Ministerstva životního prostředí v Praze a v Národním centru pro perzistentní organické polutanty. Bližší podrobnosti k výstavám budou zveřejněny na internetu v době vyhlášení výsledků národního kola soutěže.

Tři oceněné práce v každé věkové kategorii a výtvarné formě budou poslány do globální soutěže (maximálně 27 prací za Českou republiku).

Po soutěži bude využito zaslaných prací k nekomerčním účelům na národní úrovni, a to zejména k propagaci Stockholmské úmluvy a aktivit České republiky a v České republice, výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku a to včetně odborných publikací.

Technické požadavky na díla a jejich identifikaci

Obrázek (D) D1, D2, D3 (1–3 odpovídá věkové kategorii)

 • Dílo lze vytvořit libovolnou technikou (např. – pastelky, pastely, vodovky, koláže, kombinovaná, černobíle i barevně) avšak pouze ručně, bez využití počítače/tisku.
 • Díla nepaspartujte, práce fixujte. Díla můžete poslat i srolovaná v tubě.
 • Do soutěže v kategorii D jsou přijímány pouze originály děl, kopie nebo xeroxy nejsou přípustné.
 • Dílo má pouze jednoho autora, kolektivní práce se nepřijímá.
 • Formát prací: v kategorii D1 je POUZE A3 (297x420 mm). Pro věkové kategorie D2 a D3 lze využít formáty A4, A3, A2 a A1 (210 x 297 mm až 594 x 841 mm). Organizátor soutěže preferuje formát A3 pro všechny kategorie.
 • Originály děl v kategorii D musí být na rubu opatřeny vyplněným registračním formulářem (nalepit).
 • Práce je nutno doručit pořadateli soutěže na kontaktní adresu do 1. prosince 18h.

Fotografie (F) – F1, F2, F3 (1–3 odpovídá věkovým kategoriím)

 • Do soutěže jsou přijímány barevné i černobílé fotografie pouze v elektronické podobě. Soubor s fotografií uložit jako „jmeno_prijmeni.JPEG.“
 • Dílo má pouze jednoho autora, kolektivní práce není přijímána. Dílo musí splňovat charakter uvedený v pravidlech soutěže.
 • Maximální velikost předávané fotografie je 10 MB, v rozměru (2048 x 1536 pixelů) ve formátu .JPEG/jpeg.
 • V případě výhry v globálním kole mohou být autoři požádáni o zaslání fotografie v co nejvyšším rozlišení, za účelem jejího použití na výstavě či do propagačních materiálů.
 • Každá soutěžní fotografie musí být rovněž doplněna elektronicky zaslaným vyplněným registračním formulářem do soutěže. Název souboru s vyplněným formulářem bude ve formátu „F_jmeno_prijmeni“.
 • Maximální velikost souboru k zaslání fotografie e-mailem je: 5 MB, větší soubory lze zaslat pořadateli přes úschovnu (www.uschovna.cz) anebo doručit pořadateli poštou na CD/DVD. Nosič musí rovněž obsahovat i vyplněný registrační formulář a být označen jménem autora!. Práce je nutno doručit pořadateli soutěže na kontaktní adresu do 1. prosince 18h.

Krátký film/Video (V) – V1, V2, V3 (1–3 odpovídá věkovým kategoriím)

 • Dílo v této kategorii může mít jen jednoho autora, anebo 2–4 autory. Podmínkou je stejná věková kategorie všech autorů.
 • Do soutěže lze poslat krátký film/video ve formátu .mov, .wmv, .avi anebo MPEG-4.
 • Díla musejí být zaslána na DVD.
 • Délka filmu/videa musí být v rozmezí 1-3 minuty
 • Obsah/sdělení filmu musí být univerzálně srozumitelné. Pokud je využití jazyka nezbytné, lze zaslat v kterémkoliv z šesti oficiálních jazyků OSN (arabština, čínština, angličtina, francouzština, španělština, ruština), ale dílko musí být opatřeno anglickými titulky.
 • Na úvod se doporučuje uvést obrázek s názvem filmu a jeho autory (autorem) v angličtině a stejný obrázek vytisknout i na obal DVD, kvůli snadnější identifikaci díla (+ označit nosič!)
 • Dílo musí splňovat charakter uvedený v pravidlech soutěže.
 • Soubor s videem uložte jako jmeno_prijmeni autora.typ_souboru. Pro kolektivní práci uvést název ve formátu „kol-jmeno-prijmeni jednoho z autorů“.
 • Každé video/film přihlášený do soutěže musí být rovněž na DVD doplněno elektronicky zaslaným vyplněným registračním formulářem do soutěže. Název souboru s vyplněným formulářem bude ve formátu „V_jmeno_prijmeni“ (nebo V_kol_jmeno_prijmeni v případě kolektivních prací).
 • DVD s filmem a registračním formulářem je potřeba doručit pořadateli soutěže do data uzávěrky soutěže

Uzávěrka soutěže

Uzávěrka soutěže je 1. prosince 2011 do 18 hodin – do tohoto termínu je potřeba díla doručit pořadateli.

Přihlášení do soutěže a zasílání výtvarných děl

Přihlášení do soutěže

Pro přihlášení do soutěže v kterékoliv kategorii a formě je nutné vyplnit údaje v registračním formuláři (autor, jeho datum narození, název díla, škola/instituce, která dílo zasílá a kontakt pro další komunikaci (nezbytný je e-mail – stačí i na učitele, nemusí být na autora samotného) a doručit dílo s formulářem pořadateli soutěže v řádném termínu.

Zasílání výtvarných děl

Obrázky (D) se zasílají poštou

Fotografie lze zaslat e-mailem (velikostní limit je 5 Mb na e-mail), větší díla posílejte prostřednictvím Úschovny (www.uschovna.cz) anebo poštou na CD/DVD.

Krátký film nebo video se zasílá poštou na DVD.

Díla k předání poštou pořadateli zasílejte na adresu:

Výtvarná soutěž 10 let Stockholmské úmluvy
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
Česká republika

Kontakt na organizátory soutěže

Organizátor soutěže

Národním centrem pro perzistentní organické polutanty
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

ve spolupráci s odborem environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Kontaktní osoby

RNDr. Veronika Pašková, (+420) 549 492 859), paskova@recetox.muni.cz
Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., (+420) 267 122 599, katerina.sebkova@mzp.cz

Přiložené soubory

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz